Doğrudan temin bir satın alım yöntemi olmakla birlikte, bir ihale yöntemi değildir. Kamu kurumlarının aşağıda yer alan kanun maddesinde belirtildiği şekilde kamu kurum ve idarelerinin gerçekleştireceği bazı satın alımlarda kullanabileceği bir yöntemdir. 
 
Kamu İhale Kanununun (4734 sayılı) 18. maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara tabi olmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve aynı kanunun (4734) 10. maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu olmaksızın, ihtiyaçların ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.
 
Binlerce idarenin gerçekleştirdiği doğrudan temin ihalelerine ilişkin ilanlar Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmamakta, idarelerin kendi web sayfalarında yer bulunmaktadır. 
 
Binlerce farklı kamu kurumunun kendi web sayfalarında yayınlanan doğrudan temin alım ilanlarını veri tabanımıza ekliyoruz.
Bu sayede tüm kullanıcılarımız her gün tek tek onlarca, yüzlerce web sayfasını dolaşmadan, tek bir sayfada teklif verebilecekleri doğrudan temin ilanlarına erişmektedirler. 
 
2016 yılı için doğrudan temin parasal limitleri;
  • Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde 53.261 TL,
  • Diğer idareler için 17.744 TL'dir. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
 
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
 
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.           
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.              
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.            
d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (53.261TLElliüçbin ikiyüzaltmışbir Türk Lirası)*, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (17.744TLOnyedibin yediyüzkırkdört Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.           
e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.           
f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.           
g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları.            
h) (Ek: 12/12/2003-5020/28 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.           
ı) (Ek: 15/5/2008-5763/35 md.) Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin  hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları,           
i) (Ek: 20/11/2008-5812/8 md.; Değişik: 19/11/2013-6504/1 md.) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı.
           
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.