2023/946983 - Beyaz Kristal Toz Şeker Ve Gıda Malzemeleri Mal Alım İşi

İhale No 2023/946983
Sektör Gıda Ürünleri
İdare İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şikayet Bedeli 27.322,00 TL
Yaklaşık Bedel 4.557.797 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 19 Eylül 2023
İhale Tarihi 27 Eylül 2023 11:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

BEYAZ KRİSTAL TOZ ŞEKER VE GIDA MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BEYAZ KRİSTAL TOZ ŞEKER VE GIDA MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/946983
1-İdarenin
a) Adı : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . Şişli/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BEYAZ KRİSTAL TOZ ŞEKER VE GIDA MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5.950 Kg Beyaz Kristal Toz Şeker, 2.000 Adet Türk Kahvesi, 200 Adet Süt Tozu, 120 Adet Kafeinli Çözünebilir Kahve
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Deposu - Şişli - İSTANBUL Odayeri İdari İşler Deposu Kemrburgaz - Eyüpsultan / İSTANBUL Hekimbaşı İdari İşler Deposu Ümraniye / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 2 (İki) aydır. Ürünler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacaktır. İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük Merkez Deposu - Şişli - İSTANBUL, Odayeri İdari İşler Deposu Kemrburgaz - Eyüpsultan / İSTANBUL Hekimbaşı İdari İşler Deposu Ümraniye / İSTANBUL
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.09.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetvel Adı Miktar Birim
BEYAZ KRİSTAL TOZ ŞEKER 5.950 kilogram
TÜRK KAHVESİ PAKET 2.000 adet
SÜT TOZU PAKET 200 adet
KAFEİNLİ ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE 120 adet

Temel

500 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları
 • Firma ve Rakip Analizleri
 • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
 • İhale Öncesi Olası Rakipler
 • İdare Analizleri
 • Bütçe Tahminleri
 • Yüklenicileri
 • Yaklaşık Maliyet Analizleri
 • Sektör Analizleri
 • Sektördeki Öncü Firmalar
 • İş Dağılımları
 • Pazar Araştırmaları
 • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
 • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
 • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)