İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz İlanı

İhale No 2312042
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli Amasya
İşin İli Amasya
Yayın Tarihi 17 Eylül 2021
İhale Tarihi 13 Ekim 2021 11:00

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

 

 
 
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden (Milli Emlak Müdürlüğü)
İritfak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz İlanı
 
 
        İhale İlan Sayfasına Erişim İçin TIKLAYINIZ.
 
 
 
 

AMASYA ÇEVRF VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İRTİFAK HAKKİ TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ İLANI

İl/İlçe

Beldesi

Ada

Parse!

Yüz Ç- Ölçtimü

Hazine

Payı

Cinsi

İmar Durumu

Fiili

Durumu

İrtifak Hakkı Amacı ve Süresi

İlk Yıl Tahmini Becieli(TL)

Geçici

Teminati(TL)

İhale Günü

İhale Saati

Amasya/ Merkez

Ziyaret

204

55

25.353,29

Tam

Ham

Toprak

1/1000 öiçeklt imar planında Tarım ve Hayvancılık Tesisleri Alanı, Yol ve Dere

işgalü

İmar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak (konut ve enerji hariç) sabit ve kalıcı tesisler yapılmak suretiyle; eğitim, sağisk, spor, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel, vb amaçlarla 30 yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikte olacaktır.

41.000,00

12.300,00

13.10.2021

ll'.OO

 

1.                      Yukarıda    nitelikler! belirtilen Hâzineye ait taşınmazın İrtifak Hakkı ihalesi 2885 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile İlimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonunda toplanacak komisyonca belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2.                   İhaieye Katılabilme Şartları ve istenilen belgeler

- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,

Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve katılsın Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

Yasal yerleşim yeri veya adres beyanı,

ihaleye katılanların gerçek kişi oiması halinde T.C. Numarası yazılı Nüfus cüzdanı fotokopisi, tü2ei kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, kamu tüzei kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. Ortak Girişimler ihaleye kabul edilmeyecektir.

3-  Adına irtifak hakki verilecek olan gerçek veya tüzel kişice fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya smar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylattminıası gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi İçin bedeü karşılığında 1 (bir) yıl ön izin verilecektir.

4-  Adına irtifak hakkı tesis edilecek istekliye fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yapılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak iş ve İşlemleri yaptırmak, irtifak hakkı/ön izin verilecek gerçek veya tüzel kişiye aittir.

5-  Ön izin süresi içerisinde, taşınmaz üzerinde yapılması planlanan yatırıma ilişkin uygulama projeleri yetkili kamu İdarelerinin yanı sıra ayrıca Tanm İ! Müdürlüğüne onaylattınlacaktır.

6-               Posta   ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. (Posta iîe yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.)

7-  ihale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

S- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-  Tarım ve Hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesisi işlemi hariç olmak üzere, ihale sonucunda oluşacak ilk yıl irtifj Şehircilik Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına %1 oranında döner sermaye bedeii ayrıca peşin alınacaktır.,

10-  COVİD-19 tedbîrleri kapsamında HES kodu alınması ve maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.

 
   


İhale Bilgileri http://www.miiliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi