2023/980802 - Lokomotiflerin Bakım Ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Ekipman Alımı

İhale No 2023/980802
Sektör Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü
Şikayet Bedeli 27.322,00 TL
Yaklaşık Bedel 4.557.797 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Malatya
İşin İli Malatya
Yayın Tarihi 19 Eylül 2023
İhale Tarihi 26 Eylül 2023 10:00

Temel

1.500 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

3.000 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF EKİPMAN ALIMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BÖLGE MÜD.

Lokomotiflerin Bakım Ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Ekipman Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/980802
1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA BÖLGE MÜD.
b) Adresi : İnönü Mahallesi İstasyon Cad Eski Boztepe yolu 7/1 44080 YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 4222124800-71943 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Lokomotiflerin Bakım Ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Ekipman Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 29 Kalem Muhtelif Ekipman Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TCDD Taşımacılık AŞ Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idarenin yazılı veya sözlü talebi doğrultusunda 21 iş günü içinde istenilen miktardaki ürünü teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD Taşımacılık AŞ Malatya Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Cetvel Adı Miktar Birim
Cırcırlı Anahtar Seti (11 Parça) 5 takım
Mafsallı Cırcır Seti (11 Parça) 5 takım
Cırcırlı Tork Anahtarı (3/4" 100nm-600nm) 2 takım
Uzun Lokma Seti 1/2" 2 takım
15'li Cırcır Bir Ucu Açık Kombine Anahtar Takımı 3 takım
İki Taraflı Yıldız Anahtar Seti İnç'li 5 takım
İki Taraflı Yıldız Anahtar Seti Metrik 5 takım
Tezgah Mengenesi (28 Kg 150 mm Çene Genişliği) 10 adet
Şarjlı Matkap 5 set
Segman Pensesi 4'lü 5 adet
Hidrolik Pabuç Sıkma Pensesi 4 adet
Havalı Somun Sökme Tabancası 5 adet
3/4 inç 6 Köşe Kısa Havalı Lokma Anahtar Seti 5 adet
43 mm Kalıpçı Taşlama Makinesi 1 adet
Havşa Açma Seti 4-14 mm 2 adet
Tornavida Seti (Büyük,Küçük,Yankeski,Karga burnu) 10 adet
Digital Galvonometre 2 adet
Alyan Takım Seti İnç'li 10 adet
Rulman İndüksiyon Cihazı 1 adet
Ultrasonik Yıkama Cihazı 60 lt 1 adet
Isıtma Soğutma Test Cihazı 1 adet
Taşlama Makinesi 18v 2Ah 2 adet
Dual Lens 1080 Yılan Kamera 1 adet
Enjektör Test Cihazı 1 adet
pensampermetre 1200 ac/dc 2 adet
Havalı Havya Pompa Seti 1000w 1 adet
Lokma Seti Kısa 3/4" inçli 10 adet
Havalı Gres Pompası 35 Kg 2 adet
Meger ( Topraklama test cihazı 250v-5000v Kademeli) 1 takım

Temel

500 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

1000 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları
 • Firma ve Rakip Analizleri
 • Müşteriler, İş Bitirme Bilgileri, Kırım Oranları
 • İhale Öncesi Olası Rakipler
 • İdare Analizleri
 • Bütçe Tahminleri
 • Yüklenicileri
 • Yaklaşık Maliyet Analizleri
 • Sektör Analizleri
 • Sektördeki Öncü Firmalar
 • İş Dağılımları
 • Pazar Araştırmaları
 • Üst Yüklenici ve Alt Yüklenici Araştırması
 • Rakip/Firma – İdare – Sektör Özel Takibi
 • Haftalık İstihbarat Raporu (PDF)