Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Sivas Aşık Veysel-ozanlar Ve Müzik Kültürü Müzesi Yapım İşine Ait İhale İlanı

İhale No 2312029
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Sivas Valiliği
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Sivas
İşin İli Sivas
Yayın Tarihi 17 Eylül 2021
İhale Tarihi 24 Eylül 2021 10:45

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

 

SİVAS VALİLİĞİ

MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN


 


Metin Kutusu: Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
24.09.2021-10.45
Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


Aşağıda belirtilen işler ihale edilecektir.

1-                  İdarenin:

a)   Adı

b)   Adresi

c)   Telefon ve Faks Numarası

2-   İhalenin

a)   Yapılacağı Yer

b)   Tarih ve Saati

3-   Tekliflerin

a) Verileceği yer

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sivas İl Özel İdare Hizmet Binası - Akdeğirmen Mahallesi

Mehmet Akif ERSOY Cad. 58040 SİVAS

0346 225 0772 - 0346 221 00 40

Sivas İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu

24.09.2021-10.45


 

 


4-   İhale Konusu İşlerin İşin Tanımı

İşin Niteliği

İşin Miktan ve İşin Yapılma Yeri Yer Teslim Tarihi İşe Başlama Tarihi İşin Bitim Tarihi

5-   İhale Dokümanının Görüleceği Yer

6-        İhale Dokümanının Hangi Bedelle Alınacağı

7-                      Geçici Teminat

Sivas Aşık Veysel-Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi Yapım İşi

Yapım İşi Sivas Merkez

Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

Yer teslim tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanacaktır.

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

İdarenin yukarıda belirtilen adresinde görülebilir.

İhale dokümanı 5.000,00.-TL (Beşbin Türk Lirası)

karşılığında Sivas Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde alınacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. (Dosya ücretleri TR25 0001 5001 5800 7287 2476 82 IBAN no'lu hesaba yatırılacaktır.)

Teklif edilen bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır. Geçici Teminatın Nakit Yatırılması Durumunda (TR 77 0001 5001 5800 7300 8178 22) no'lu IBAN numarasına yatırılacaktır.)


 


c)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2-                           Tüzel    kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)   (Değişik: 08/06/2004 - 25486 R.G. /42 md.) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e)   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f)  İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g)    8.2. nci maddede belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik

belgeleri.                                                                                                                                                                                                                     ...

h)   Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza

beyannamesi.

8.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1-                                      İsteklilerin,     mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

8.2.2-          İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 15 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge, (istekliler iş deneyim belgelerini Kamu İhale Kurumu’nun belirlediği usul ve esaslara göre güncelleyerek, güncellenmiş tutan imzalı olarak iş deneyim belgesinin ekinde sunacaklardır.)

8.2.3-    Sözleşme Tasarısında adet ve unvanları belirtilen teknik personele ilişkin taahhütname.

8.3-            Bu               ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:                                                                                                                                 .

8.3.1-     Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek işlere ilişkin tebliğin (B) III Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

8.3.2-    Bu ihalede mühendislik bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

8.3.3-                                   Birliğimiz          tarafından ihale dokümanları içerisinde verilmeyen fakat ihaleye girmek için yeterlilik şartları olarak istenilen diğer belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde KİK standart formlarına göre düzenlenmiş olacaktır.

8.4. Belgelerin sunuluş şekli

8.4.1-                               İstekliler,             yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerim vermek zorundadır.

8.4.2-                    Noter           onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. ^

8.4.3-                                İstekliler,            istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde

tekliflerine ekleyebilirler.                                                                                                                                                                                     ...

9-                          Teklifte         bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerim peşinen

kabul etmiş sayılır.

10-                        İhaleye         sadece yerli istekliler katılabilecektir.

11-                                         Konsorsiyum   olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir

12-  İhale konusu işin idarece onaylarayı kısımları alt yüklenicilere yaptırılabilir.

13-                                 Birliğimiz               ihaleyi yapıp yapmpnfakta serbesttir.

14-                                  Birliğimiz,             ihale kantm^fl^tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.

 

 

 

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi