Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı / Seydiyar Köyü 30 M3 Lük Terfi Binası Yapım İşi İhale İlanı

İhale No 2312030
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Şefaatli Kaymakamlığı
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Yozgat
İşin İli Yozgat
Yayın Tarihi 17 Eylül 2021
İhale Tarihi 24 Eylül 2021 15:00

Temel

250 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Kamu İhaleleri
 • E-İhaleler
 • İlanlı, İlansız Tüm İhaleler
 • Doğrudan Temin İhaleleri
 • Sınırsız İhale Takibi
 • Sınırsız İhale Alarmı
 • Günlük İhale Raporu

Kurumsal

550 / 1 yıl
(KDV Hariç...)
 • Temel Paket Dahil
 • AB İhaleleri
 • İhale Sonuçları
 • Kazanan Firmalar
 • İhale Arşivi
 • KİK Kararları
 • Yasaklı Firma Sorgulama

 

               T.C.

ŞEFAATLİ  KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

YAPIM  İHALESİ İLAN METNİ

 

             Yozgat İli, Şefaatli  ilçesine bağlı Yıldız köyü 30 m3 lük terfi binası yapım işi Şefaatli  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

 

İhale Komisyonu, isterse Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39.maddesi gereğince isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.

 

İhale,24.09.2021 Cuma  günü Saat 15.00’da Şefaatli Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonunda Şefaatli/Yozgat adresinde ihale edilecektir.

     

1- İHALEYİ YAPAN İDARENİN    

a) Adı                                            :Şefaatli  Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi                                      :Yozgat İli Şefaatli İlçesi Hükümet konağı 3.katı Şefaatli/YOZGAT                                                                    

c) Telefon ve faks numarası          : 0 354 5641019- 0 354 5641019

d) Elektronik posta adresi (varsa)  :

 

2- İHALE KONUSU MALIN/İŞİN ADI,YAPILACAĞI YERLER VE TESLİM TARİHLERİ       :

 

                  a)Niteliği, Türü, Miktarı                : Yıldız köyü 30 m3 lük terfi binası yapım işi

      b)İşin Yapılacağı Yerler             :  Yıldız Köyü

 

 c)Yapılacak işin işyeri Teslim Tarih         : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) işgünü içerisinde yapılacak İş ve işyeri  yüklenici firmaya teslim edilecektir.

 

 d)İşin idareye teslim Süresi                    : Yer  tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) iş günüdür.

 

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER,TARİH VE SAATİ

 

a)Yapılacağı yer             : Şefaatli Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu, Şefaatli/Yozgat

 

b)Tarihi ve saati                  : 24.09.2021 Cuma günü Saat:15.00

 

c)Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saat : Kapalı Zarf içerisindeki Tekliflerin de içerisinde bulunduğu ihale işlem dosyası  24.09.2021 Cuma günü Saat:15.00’e kadar Şefaatli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği bürosuna veya ihalenin yapılacağı salonda teslim edilecektir.

 

Ancak yönetmeliğin 39.maddesine göre idarenin gerek görmesi halinde isteklilerden yeniden yazılı teklif alınması halinde,teklif sahibi gerçek kişinin kendisi veya vekaletle katılma halinde Noter Tasdikli vekaletname aranılacaktır.

 

Tüzel kişiliklerde vekaletname geçersiz olup şirket yönetim kurulunun yetki verdiği şirket müdürü veya temsil yetkilisi  bizzat katılacaktır. (Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.)     

 

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI,İSTENİLEN BELGELER VE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

a ) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası.

 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf

sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından  İhale tarihinden  en geç 60  gün önce alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından odasından  İhale tarihinden  en geç 60  gün önce alınmış  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç )  Şekli ve içeriği ihale dokümanı olarak satın alınan idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif edilen bedelin % 3 ‘ünden aşağı olmamak üzere birlik hesaplarına yatırılan nakit para veya geçici teminat mektubu.

e ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.

g) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin taahhütname.

ğ) İstekli Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre gerekli tüm teknik personel ve makinayı iş mahallinde hazır bulunacağına dair Taahhüdname.

f) İhaleye yerli istekli olarak katılacağına ilişkin taahhütname.

h) İhale dokümanı satış belgesi.

ı) 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği'nin 11. maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde aynı Yönetmeliğin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

i) İsteklilerden İdarece düzenlenecek olan YER GÖRDÜ belgesi.

j) Mevzuat gereği kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair TEYİT belgesi veya Yasaklı olmadığına dair Taahhüdname.

 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;

İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ait son 10 yıl içerisinde kusursuz olarak gerek 4734 Sayılı Kanun veya mevzuattaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  ihale Yönetmeliği hükümlerine göre  kesin kabulü yapılan ihale konusu iş veya 4.2.2 de belirtilen benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren teklif ettiği bedelin KDV hariç % 50’sinden aşağı olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı İş Deneyim Belgesinin İhale Teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir.

4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; (D) I. GRUP: II. GRUP III. GRUP IV. GRUP ELEKTRİK İŞLERİ ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.                            

4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

5.İhale,ekonomik açıdan en düşük fiyat esasına göre en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00.-TL(BeşyüzTürk Lirası) bedel karşılığı Şefaatli Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şefaatli ilçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine veya ihalenin yapılacağı toplantı salonunda  elden teslim edilecektir.

Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, idari şartnamede belirlenen işin yapılacağı  köyü içeren  Anahtar teslimi götürü bedel teklifi üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile Anahtar teslimi götürü bedel teklifi üzerinden sözleşme imzalanacaktır.İşin miktarı ve yapılacak alanlar idarece tespit edilecek ve yüklenici firmaya yazılı olarak tebliğ edilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda nakdi veya

teminat mektubunu geçici teminat olarak vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
12. Şefaatli ilçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

13-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde altı (% 6) oranında kesin teminatı nakdi olarak alınacaktır.

14-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16-Teklif kapsamında sunulması istenen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.

17- Şefaatli ilçesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

18-Geçici Teminat İadesi:İhale üzerine bırakılan Yüklenicinin %6 kati teminatının nakti olarak birlik hesaplarına yatırılması müteakip sözleşme imzalandıktan sonra iade edilecektir.

19-Kati Teminat İadesi:İşin,Özel İdare Teknik elamanlarınca kabulünün yapılmasına müteakip SGK ve Maliye ilişiksiz yazıları verilmesi ile  iade edilecektir.

20.İstekli,ihele dökümanı satın almakla ilan metninde ve idari ve teknik şartnamede yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılır.

 

İlan olunur.09.09.2021

 

 

                                                                                                          Muhammed Fatih GÜNLÜ

                                                                                                          Kaymakam  

                                                                                                          Birlik Başkanı

 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi